สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)

วิสัยทัศน์ (Vision)

    “มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย
 2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
 3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา ( Service )

โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology and Advanced Management Program: TMP)

 • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Training Series) สำหรับผู้บริหารทั้งสายงาน ICT และ Non-ICT
 • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าของกิจการที่สนใจ

โปรแกรมฝึกอบรม (Green Practices Program: GPP) สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products)
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ด้านการบริการ (Carbon Footprint of Services)
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products)
 • นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader)
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass)

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management Training Program) บริการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  จะเน้นบริการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และทำงานได้จริง โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ  ให้อิงกับมาตรฐานสากล ISO 10015  และการตอบโจทย์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลและสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ  โดยจัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ  หมวดหลักสูตรด้าน Management  และ หมวดหลักสูตรด้าน Technology  รวมทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งร้อยหลักสูตรในแต่ละปี    โดยสามารถดาวน์โหลดปฏิทินและโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรประจำปีที่ได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  training@nstda.or.th

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 รวมทั้งเป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT มีการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที 3 ระดับดังนี้

 • ระดับ 1: IT Passport (IP) บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนทำงานธุรกิจทุกคนควรจะมีเหมือนกัน และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ตนได้รับมอบหมาย นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้และทักษะขั้นต่ำที่สุด ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทำงานต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน (ทำตามคำสั่ง)
 • ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) บุคคลที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตนเเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน และสามารถทำงานที่มีความยากในระดับหนึ่ง หรือบางส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (คอยช่วยเสริม)
 • ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) บุคคลที่ประยุกต์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ล้ำหน้าและเป็นผู้กำหนดทางเดินของตนเองอย่างชัดเจน ที่จะมุ่งสู่ความเป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้ำหน้า นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเชิง ปฏิบัติ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยตนเอง (ทำเองได้หมด)

คลิปแนะนำสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

คลิปแนะนำเว็บไซต์ e-learning