การเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน

Web_Banner _สวทช_4-1
เนื้อหาคอร์สนี้

ประสบการณ์

  1. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ มากกว่า 15 ปี
  2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในหลายหน้าที่ อาทิ วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรติดตั้งเครื่องจักร หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน มากกว่า 15 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการนำหลักการบริหารงานแบบ TQM และเครื่องมือคุณภาพต่างๆ อาทิ 7 QC Tools, RCA, QC Story, DOE, MSA etc. มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ มากกว่า 20 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการโรงงานให้กับบริษัทต่างๆ หลายสิบบริษัท

 

การทำงาน

  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารและจัดการโรงงาน (การนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ)  และด้านการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)
  • ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ บรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงาน และการปรับปรุงผลิตภาพ อาทิ TQM, TPM, 7QC Tools, 5ส, Problem Solving, Statistical Technics for Quality Improvement, DOE เป็นต้น