จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

บีโอไอ ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่”

 

บีโอไอ ขอเชิญฟังการเสวนาทางออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่” จัดโดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

การเสวนาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุนแก่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในธุรกิจ SMEs ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.15 น.

โดยมี คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวเปิด

วิทยากรช่วงการเสวนาออนไลน์:

– ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Topic: “SMEs แห่งอนาคต”

– ดร. สมชาย เรืองเพิ่มพูล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Topic: “นวัตกรรม…ทำไม่ยาก”

 

ดำเนินรายการ โดย

– ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

– คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 165 นาที
  • ผู้เรียน 47
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้