พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

Web_Banner _สวทช_1-1-28
รายละเอียด
 • หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี CAE (Computer-Aided Engineering)
 • มีการอธิบายทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมการต่าง ๆ และส่วนการประยุกต์ใช้คำนวณปัญหาทางวิศวกรรม
 • ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE ให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 10
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 103 นาที
 • ภาษา ไทย
 • ผู้เรียน 70
 • ใบรับรอง No
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้

การศึกษา

 • 2543 : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552 : สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรรมวัสดุมากว่า 20 ปี

การทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัย (Senior Researcher) หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ