ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

Web_Banner _สวทช_2-1-21
รายละเอียด

Thailand Bioresource Research Center (TBRC) 

เป็นคลังชีววัสดุที่มีการบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์  ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เนื้อเยื่อสัตว์ และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งให้บริการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร มีการบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีการเก็บรักษาและศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ชีววัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น  โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ  ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ มีฐานข้อมูลบูรณาการข้อมูลคลังชีววัสดุของประเทศเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 4 นาที
  • ผู้เรียน 95
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้