กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร (อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม)

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร 

(อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   —————————————————————————————————————————————————–

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร (อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร (อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม) โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

 

Course Outline

Section 1:   Food Biotechnology

Section 2:   Traditional biotechnology in food

Section 3:   Modern biotechnology in food

Section 4:   Functional food: Pro-Prebiotic

Section 5:   Future trend

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 1
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 86 นาที
 • ผู้เรียน 18
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 10 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้

ประวัติวิทยากร

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การเรียนสอนและการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มากกว่า 20 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานของรัฐ และบริษัทต่างๆ มากกว่า 15 ปี

การทำงาน

 • อดีตหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์