กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————————-

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

Section 1: History and evolution of industry : importance to Thailand
                   ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า : ความสำคัญต่อประเทศไทย

Section 2: Supply chain, value chain in such industry
                   ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Section3: Form raw material development to finished product
                   พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Section 4: Technology applied in such industry for testing and controlling quality
                   เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ

Section 5: Trend of this industry
                   แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Section 6: Potential research area and topics
                   หัวข้อการวิจัยที่เป็นไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 2
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 210 นาที
  • ผู้เรียน 42
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 33 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้