แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

Web_Banner _สวทช_3-1
รายละเอียด
 1. เข้าใจแนวคิด New engines of Growth
 2. เข้าใจ เข้าถึง Value-based Economy
 3. เข้าใจกระบวนการทางชีวภาพ
 4. เข้าใจการผลิตชีวมวลและการผลิตทางชีวภาพ
 5. ทราบถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 1
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 58 นาที
 • ผู้เรียน 15
 • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้

ประวัติวิทยากร

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การเรียนสอนและการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มากกว่า 20 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานของรัฐ และบริษัทต่างๆ มากกว่า 15 ปี

การทำงาน

 • อดีตหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์