โรคไข้เลือดออก กับวิธีตรวจชนิดไวรัสแบบฉับไว

Web_Banner _สวทช_2-1-15
รายละเอียด

การติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสเด็งกี่ที่ต่างซีโรทัยป์กันกับครั้งแรก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงได้  ดังนั้นการทราบซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วย จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในเชิงของระบาดวิทยา และการวางแผน ดูแล และให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอาการเจ็บป่วย  และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้  วิธีการตรวจแยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ใช้กันในปัจจุบัน ใช้วิธีทำ RT-PCR หรือการเพาะเชื้อไวรัสเด็งกี่ในเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง

การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ที่ทราบชนิดของเชื้อไวรัสได้ทันที โดยใช้หลักการทางคุ้มกันวิทยามาตรวจหาโปรตีนไวรัส Ns1 ของไวรัสเดงกี่ ชุดตรวจนี้สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในผู้ป่วย ได้ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีไข้ มีขั้นตอนที่ง่าย ทราบผลภายใน 1 วัน ซึ่งเร็วกว่าวิธีมาตรฐานทั่วไป ทำให้แพทย์สามารถเตรียมการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงของโรค จนถึงขั้นช็อคและเสียชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 144
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้