เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง

Web_Banner _สวทช_9-1
รายละเอียด

Key Highlights: 

  • เข้าใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติอย่างละเอียด 
  • เห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 14
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 299 นาที
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 2 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้