ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน.-
รายละเอียด

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part C: Basic Biosafety in NANOTEC

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในห้อง BSL2 เช่น พนักงาน พนักงานโครงการ NCR นักศึกษาฝึกงาน/ร่วมวิจัย ช่าง แม่บ้าน

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน. (NANOTEC Biosafety Rule)

ส่วนที่ 2 : ตัวอย่างอุบัติเหตุภายใน สวทช.

ส่วนที่ 3 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทุกคนที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 2
  • แบบทดสอบ 3
  • ระยะเวลา 27 นาที
  • ผู้เรียน 17
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 9 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้