แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

Web_Banner _สวทช_9-1
รายละเอียด

หลักสูตร “แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)”
Battery for Electric Vehicle

Key Highlights:

  • เข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ สำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า
  • ได้รู้จักวัสดุและชิ้นส่วนในแพ็กแบตเตอรี่ที่สามารถในประเทศไทย 
  • สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
  • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่

 

หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ยานยนต์สมัยใหม่จึงเน้นการผลิตยานยนต์ที่ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก และมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต และเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยและคงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนไว้
          แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและอย่างน้อยอีกสิบปีข้างหน้า ประกอบกับราคาส่วนใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นราคาของแบตเตอรี่เป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตแพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายในประเทศ การพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทยสำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถเข้าใจการทำงานร่วมกับระบบอื่นที่ใช้รถยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนได้
 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ รวมถึงระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็ก ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน
 2. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์
 3. ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. หรือผู้ประกอบการผลิตโซลาร์เซลล์ หรืออื่นๆ
 4. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น อู่ซ่อมและดัดแปลงรถ 
 5. คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ 

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. แพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 2. การหาขนาดของยานยนต์ไฟฟ้าและการคำนวณกำลัง
 3. ภาพรวม คุณสมบัติ และ การเลือกแบตเตอรี่
 4. การประกอบแพ็กแบตเตอรี่
 5. ระบบความปลอดภัยสำหรับแพ็กแบตเตอรี่
 6. ระบบระบายความร้อนแพ็กแบตเตอรี่เบื้องต้น

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงาน: แพ็กแบตเตอรี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ) Email: npd@nstda.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 7
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 166 นาที
 • ผู้เรียน 12
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 4 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้