การจัดทำบัญชีธุรกิจ

Web_Banner _สวทช_1-1-05
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดการจัดทำบัญชีธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ อยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร และเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการเพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษี
Course Outline
 • ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี
 • การจัดทำบัญชี
 • ส่วนประกอบของงบการเงิน
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน
 • งบดุลและสมุดรายวันเฉพาะ
 • การวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจในการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 8
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 46 นาที
 • ผู้เรียน 22
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้

ผศ. ดร. รัตนา วงศ์รัศมีเดือน