การวินิจฉัยธุรกิจ และทิศทางการลงทุน

Web_Banner _สวทช_1-1-15
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดการวินิจฉัยธุรกิจละทิศทางในการลงทุน คุณสมบัติของที่ปรึกษาธุรกิจ (Mentor) กระบวนการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจ การดำเนินการแก้ปัญหา การต่อต้านและปัจจัยความสำเร็จของที่ปรึกษา
Course Outline
 • การวินิจฉัยธุรกิจ
 • Taps Model
 • คุณสมบัติของ Mentor
 • กระบวนการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจ
 • เทคนิคต่างๆ ของ Mentor
 • Competency Quadrants
 • Key success factors of Mentor

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 5
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 56 นาที
 • ผู้เรียน 88
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้