การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศน.-
รายละเอียด

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part B: Chemical Management for Safety & Quality

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย (NCR) นักศึกษาฝึกงาน/ร่วมวิจัย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : บทนำ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศน. และการจัดเก็บสารเคมี (Storage)

ส่วนที่ 2 : การเคลื่อนย้าย (Handling)

ส่วนที่ 3 : การทิ้ง (waste management)

ส่วนที่ 4 : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Laboratory Safety for Chemical)

ส่วนที่ 5 : ตัวอย่างอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี ใน สวทช.

ส่วนที่ 6 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทุกคนที่ต้องทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 5
  • แบบทดสอบ 1
  • ระยะเวลา 49 นาที
  • ผู้เรียน 123
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 113 ใบ