ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
รายละเอียด

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คำอธิบายบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” ซึ่งได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเภทผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรวิจัย ได้เรียนรู้ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และป้องกันการประพฤติมิชอบในการวิจัย

กิจกรรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งจะสามารถทำแบบทดสอบได้หลังจากชมคลิปจบแล้วเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และทำแบบทดสอบถูก 80% ขึ้นไป (12 ข้อ) จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ)

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 17 นาที
  • ผู้เรียน 58
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 26 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้