ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง

หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ (Railway Electrification System)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   —————————————————————————————————————————-

  1. หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางระบบ Online Learning (e-Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา

  1. วัตถุประสงค์

ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ (Railway Electrification System) ในรูปแบบ e-Learning  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนรถไฟและระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟ โดยเป็นการเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ระบบสำหรับการจ่ายไฟให้กับรถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนขบวนรถ แบ่งการจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ประเภท คือ ระบบไฟฟ้าแบบสายส่งเหนือหัว (Overhead Catenary) มีใช้ใน Airport Rail Link และระบบไฟฟ้าแบบใช้รางที่สาม ( Third Rail ) BTS, MRT (สายมีม่วง, สายสีน้ำเงินใต้ดิน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ ระบบการจ่ายไฟฟ้าให้แก่รถไฟฟ้า ระบบการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ ระบบความปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าและให้สามารถเดินรถไฟฟ้าได้โดยไม่เกิดเหตุขัดข้องใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น

  1. Course Outline

Chapter 1: Overview of  Railway Traction System
Chapter 2: Overview of  Railway Electrification System
Chapter 3: DC Electrification System
Chapter 4: AC Electrification System

เนื่องจากเนื้อหาในเอกสารบรรยายมีบางส่วนเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 4
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 192 นาที
  • ผู้เรียน 4
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 2 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้