ENZease จากแล็ปสู่วิสาหกิจชุมชน

Web_Banner _สวทช_2-1-13
รายละเอียด

“เอนอีซ” (EnZease) เอนไซม์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว ที่สามารถขจัดแป้ง แว๊กซ์ และทำความสะอาดสิ่งสกปรกในผ้าฝ้ายไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องทำความสะอาดหลายขั้นตอนเหมือนวิธีเดิมในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยลดสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการทำความสะอาด จากผลการทดสอบภาคสนาม ทั้งในโรงงานสิ่งทอธนไพศาล จ. สมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ. แพร่พบว่าผ้าที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีความนุ่ม ความแข็งแรงที่มากกว่าผ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางเคมี และสามารถนำเข้าสู่กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ลายต่อไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ภาษา ไทย
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง No
  • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้