การวิเคราะห์การเงิน

Web_Banner _สวทช_1-1-10
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นการวิเคราะห์การเงิน การรู้จักงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและการนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการหรือส่วนตัว
Course Outline
  • แนวคิดเบื้องต้น
  • งบการเงิน (Financial Statement)
  • การวิเคราะห์งบการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 3
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 40 นาที
  • ผู้เรียน 110
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 8 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้