Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

Web_Banner _สวทช_4-1
รายละเอียด

นักวิจัย สวทช. พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ แฮนดี้ เซนส์ นำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ไอโอที สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้งานง่าย ทนทาน ราคาถูก ตรวจวัดเกษตรได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาศึกษาและสรุปเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรรุ่นต่อไป ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันมีการใช้งานจริงแล้ว ในพื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่ง ช่วยตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง สามารถควบคุมคุณภาพ ประเมินปริมาณผลผลิต เพิ่มคุณค่าผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 55
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้