ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing

Web_Banner _สวทช_11-1
รายละเอียด

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

 

ที่มา : https://thaisc.io/เกี่ยวกับ-thaisc

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 8
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 607 นาที
  • ผู้เรียน 11
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้