จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” รวบรวมเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงเมื่อจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์ เช่น หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่

  • หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Persons)
  • หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
  • หลักความยุติธรรม (Justice)

รวมถึง ตัวอย่างลักษณะงานวิจัยที่ถือว่าเข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง และการคัดเลือกอาสาสมัคร เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถคุ้มครองดูแลและรักษาสวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอตลอดการศึกษาวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ : Human Research Ethics, Human Research, Respect for Persons, Beneficence, Justice, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จริยธรรมการวิจัย, การวิจัยในมนุษย์, จริยธรรม

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ลักษณะของสื่อ : VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ

หลักสูตรนี้เป็นเพียงหลักสูตรระดับพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย
ผู้ที่ได้รับ e-Certificate จึงเป็นการแสดงถึงประวัติการผ่านการอบรม e-learning หลักสูตรนี้เท่านั้น
ไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นอก สวทช. ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 15 นาที
  • ผู้เรียน 7715
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 7,092 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้