การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน

Web_Banner _สวทช_1-1-13
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และแหล่งสนับสนุนการลงทุน แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม Startup กลุ่ม SMEs กลุ่ม OTOP รวมทั้งแหล่งทุนประเภทเงินร่วมลงทุนและสินเชื่อ กองทุนต่างๆ และเทคนิคการดูความเป็นไปได้ของการลงทุน
Course Outline
 • แหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการการ
 • บทบาท แหล่งเงินทุนของรัฐ
 • OTOP & SMEs Change or Die
 • เทคนิคการดูความเป็นไปได้ของการลงทุน
 • หลักและเป้าหมายทางการเงิน
 • แผนการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
 • กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs
 • ตรวจสอบความเป็นไปได้โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 8
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 50 นาที
 • ผู้เรียน 25
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้