Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย

Web_Banner _สวทช_4-1
รายละเอียด

บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ช่วยในการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร พิกัดพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลผลผลิต รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดกับแหล่งผลิต ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต และยังติดตามสถานะการปลูกพืชและตรวจสอบย้อนกลับการผลิตตามมาตรฐาน GAP อินทรีย์ได้ด้วย

 

แอปพลิเคชัน Kaset Tracking ยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งปัญหาหรือเตือนภัยต่างๆ ได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของไทย ปัจจุบันมีการนำร่องใช้งานแอปพลิเคชัน Kaset Tracking แล้วโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 35
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้