ความรู้เกี่ยวกับ LCA / เทคโนโลยีสะอาด

Web_Banner _สวทช_1-1-19
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา
Course Outline
 • การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)”การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต (Goal & Scope Definition)
 • การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory; LCI)
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Impact Assessment)
 • การแปรความหมาย (Life Cycle Interpretation)
 • การประเมินวัฏจักรชีวิต Product Communication

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 7
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 73 นาที
 • ผู้เรียน 17
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้