ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Web_Banner _สวทช_3-1
รายละเอียด

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part A: Laboratory Safety for NANOTEC

แนะนำหลักสูตร

            ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน พนักงานโครงการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักศึกษาร่วมวิจัย นักศึกษาฝึกงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ รวมถึง แม่บ้าน ช่าง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน. NANOTEC) จึงได้กำหนดให้ทุกคนที่เข้าห้องปฏิบัติการต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรนี้ก่อนเข้าทำงานในห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : บทนำ ความปลอดภัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Introduction to Safety for NANOTEC)

ส่วนที่ 2 : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (General Laboratory Safety)

ส่วนที่ 3 : ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (NANOTEC Laboratory Rule)

ส่วนที่ 4 : การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)

ส่วนที่ 5 : ตัวอย่างอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน สวทช. (ทั่วไป)

ส่วนที่ 6 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกงาน และทุกคนที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 5
  • แบบทดสอบ 1
  • ระยะเวลา 88 นาที
  • ผู้เรียน 155
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 115 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้