การจัดการตลาด

Web_Banner _สวทช_1-1-11
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการตลาด ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจการต่างๆ ด้านธรุกิจซึ่งต้องมีการวางแผนการผลิต การกำหนดราคา การจัดหน่าย ตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการ และบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจทั้งในเรื่องราคาและบริการ
Course Outline
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดมีอะไรบ้าง
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
 • การแบ่งส่วนตลาด
 • ส่วนประสมการตลาด
 • การจัดประเภทผลิตภัณฑ์
 • การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 8
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 80 นาที
 • ผู้เรียน 20
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้