การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)”

Web_Banner _สวทช_14-1
รายละเอียด

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)”

(Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

          ภายใต้ภารกิจดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตฟ้าทะลายโจรให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน และขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning นั้น จำเป็นต้องมีการถ่ายทำ ตัดต่อ และปรับแต่งวิดีทัศน์การบรรยาย เพื่อความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

          บรรยายหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata) เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

Course Outline

Section 1: ข้อมูลทั่วไปและพฤกษศาสตร์ของฟ้าทะลายโจร
Section 2: การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
Section 3: ขั้นตอนการปลูกและเทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิตฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
Section 4: การแปรรูปฟ้าทะลายโจรเชิงพาณิชย์
Section 5: ทิศทางการผลิตและการตลาดของฟ้าทะลายโจรในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 81 นาที
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 1 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้