การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)”

Web_Banner _สวทช_9-1
รายละเอียด

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) 

ตอน “กัญชา (Cannabis)”

(Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ——————————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor) ที่สามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างโอกาสในแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทำ ตัดต่อ และปรับแต่งวิดีทัศน์การบรรยาย เพื่อความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Introduction to Vertical Farming) เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

Course Outline

Section 1:   กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตปลูกกัญชา

Section 2:   พฤกษศาสตร์ของกัญชา

Section 3:   ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 4:   เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 5:   ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ

Section 6:   การอภิปรายและสรุปผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 6
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 276 นาที
  • ผู้เรียน 20
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 6 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้