กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Web_Banner _สวทช_1-1-17
รายละเอียด
Key Highlights
 • เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ให้เข้าใจถึง ความหมาย เงื่อนไข ขั้นตอนการใช้ การละเมิด และข้อควรปฎิบัติต่างๆ รวมทั้งความลับทางการค้า
Course Outline
 • ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และประเภทของทรัพย์สิน
 • เครื่องหมายการค้า (Trademark)  หน้าที่ เงื่อนไข ประเภท จำพวกสินค้า อายุ และการละเมิด 
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright) ความหมาย ประเภท เงื่อนไข ขั้นตอน การละเมิด และข้อควรปฎิบัติ
 • สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (Patent and Petty Patent) ประเภท เงื่อนไข และขั้นตอน
 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)
 • ความลับทางการค้า (Trademark)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 7
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 56 นาที
 • ผู้เรียน 23
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้