จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

Web_Banner _สวทช_2-1
รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)” รวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างกระทำที่ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย ได้แก่

  • การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism)
  • การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)
  • การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมไปถึงวิธีการป้องกัน นโยบาย และช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่า งานวิจัยที่แล้วเสร็จ จะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ และสามารถทำซ้ำได้

คำสำคัญ : จริยธรรมการวิจัย, ลักลอก, จริยธรรม, Fabrication, Plagiarism, คัดลอก, Research Integrity, Falsification

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้แต่งร่วม : ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ระดับชั้น : ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์

ลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้, กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 10 นาที
  • ผู้เรียน 3345
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 2,959 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้