จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

Web_Banner _สวทช_2-1
รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)” รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่ Fabrication : การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย Falsification : การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย Plagiarism : การคัดลอกงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม หรือข้อเสนอโครงการ ของผู้อื่น โดยไม่อ้างถึงแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งยกตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยในแบบต่างๆ รวมไปถึงแนะนำโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล เพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยวิจัย ของ สวทช. และบุคคลภายนอก มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในจริยธรรมการวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้

คำสำคัญ : ข้อมูลเท็จ, Fabrication, จริยธรรม, วิจัย, Falsification, Plagiarism, ปลอมแปลง, โปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงาน, คัดลอก, Research Integrity

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลักษณะของสื่อ : VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 11 นาที
  • ผู้เรียน 8206
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 6,377 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้