การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

หลักสูตร: การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

คำอธิบายบทเรียน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัย เป็นการรักษามาตรฐานในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่ดี และประโยชน์ของการบันทึกงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 15 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนเกณฑ์การประเมินผล 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ) 

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 3 นาที
  • ผู้เรียน 854
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 729 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้