จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

Web_Banner _สวทช_2-1
รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

คำอธิบาย : จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงสร้างความตระหนัก ให้แก่นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยหัวข้อเนื้อหาในหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบไปด้วย

 1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. คำจัดกัดความของ “สัตว์” และประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 3. ลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัย งานทดสอบ และการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
 4. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 5. หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ใช้สัตว์/ผู้ผลิตสัตว์/ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ
 6. แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์ และแผนผังแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ

คำสำคัญ : การวิจัยในสัตว์, พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์, คณะกรรมการ IACUC, แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์, สถานที่ดำเนินการกับสัตว์, ใบอนุญาตใช้สัตว์, หลัก 3Rs

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป

ระดับชั้น : ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์

ลักษณะของสื่อ : กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 1
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 14 นาที
 • ผู้เรียน 1991
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 1,889 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้