เกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ

Web_Banner _สวทช_11-1
รายละเอียด

หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ
ตอน ระบบการให้น้ำอัจริยะ

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

วัตถุประสงค์

สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลเพื่อการเกษตร สำหรับนำความรู้ไปต่อยอด และยกระดับการพัฒนารูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้น

Course Outline

Section 1 :  แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ

Section 2 : IoT Internet of Things การใช้อุปกรณ์ด้านการเกษตรจากการสั่งงานผ่านมือถือ

Section 3 :   ระบบการให้น้ำอัจริยะ

Section 4 :   ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ

Section 5 :   นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

Section 6 :   โรงเรือนเกษตรขนาดใหญ่ (ฟาร์มโคโรฟิลด์เมล่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 45 นาที
  • ผู้เรียน 6
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 3 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้