ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ การบริหารงานสถานีรถไฟฟ้า

Web_Banner _สวทช_94L
รายละเอียด

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านระบบราง (Introduction to Railway System)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   —————————————————————————————————————————————

  1. หลักการและเหตุผล

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางระบบ Online Learning (e-Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา

      2. วัตถุประสงค์

          หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านระบบราง (Introduction to Railway System) เพื่อบูรณาการความรู้ด้านระบบราง  4 ด้านหลัก คือ ด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ด้านงานโยธาและทางรถไฟ (Civil Track Work) ด้านระบบควบคุมการเดินรถ (Train Control) และด้านการบริหารจัดการเดินรถ (Train Operation and Management) ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละด้าน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น 

     3. Course Outline

Section 1: รถไฟประเภทต่างๆ
Section 2: ส่วนประกอบของรถไฟ Train Configuration
Section 3: ส่วนประกอบ Station และ Depot
          หัวข้อ Depot Workshop Equipment
          หัวข้อ การบริหารงานสถานีรถไฟฟ้า
          หัวข้อ เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า (Train Operator)
Section 4: ส่วนประกอบ Civil Work
Section 5: ส่วนประกอบ Track & Turnout
Section 6: ส่วนประกอบ Signaling
Section 7: ส่วนประกอบ Electrification

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 69 นาที
  • ผู้เรียน 27
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 22 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้