งานสัมมนา Thai Microelectronics 2021

Web_Banner _สวทช_3-1
รายละเอียด

บทนำ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมโดยจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ มาร่วม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Microelectronics และการออกแบบวงจรรวม นำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future”

Key Highlights

  1. รับฟังการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ที่อยู่ในวงการ Smart Electronics
  2. รับฟังงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Microelectronics ได้แก่ IC Chip ต้นแบบ, Sensor Platform และ IC Packaging ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Smart Electronics

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Smart Electronics
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม Microelectronics และโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม
  3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประยุกต์ใช้งานชิป และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม Microelectronics

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 2
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 287 นาที
  • ผู้เรียน 69
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้