พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

Web_Banner _สวทช_14-1
รายละเอียด

หลักสูตร “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564”

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ สิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กลไกการดำเนินการ การบริหารจัดการ การจัดทำรายงานประกอบการติดตามการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 2
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 91 นาที
  • ผู้เรียน 3
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 2 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้