กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรม […]

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

Section 1: ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยางพารา : ความสำคัญต่อประเทศไทย

Section 2: พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ยางดิบ ยางธรรมชาติ

Section 3: พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ยางดิบ ยางสังเคราะห์

Section 4: สารเคมียาง สารตัวเติมเสริมแรง

Section 5: สารเคมียาง สารที่ใช้ในปฏิกิริยาการคงรูป

Section 6: สารป้องกันการเสื่อมสภาพ

Section 7: การคอมพาวด์ยาง

Section 8: การขึ้นรูปและการคงรูปยาง

Section 9: เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ

Section 10: แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางและหัวข้องานวิจัยที่เป็นไปได้ (ต้นฉบับ) 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยาง ความสำคัญต่อประเทศไทย
26.53 นาที
2
chapter 2 : ยางดิบ ยางธรรมชาติ
39.11 นาที
3
chapter 3 : ยางดิบ ยางสังเคราะห์
35.19 นาที
4
chapter 4 : สารเคมียาง สารตัวเติมเสริมแรง
38.55 นาที
5
chapter 5 : สารเคมียาง สารที่ใช้ในปฏิกิริยาการคงรูป
37.18 นาที
6
chapter 6 : สารเคมียาง สารป้องกันการเสื่อมสภาพ
5.54 นาที
7
chapter 7 : การคอมพาวด์ยาง
17.25 นาที
8
chapter 8 : การขึ้นรูปและการคงรูปยาง
18.27 นาที
9
chapter 9 : เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ
21.54 นาที
10
chapter 10 : แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางและหัวข้องานวิจัยที่เป็นไปได้
10.44 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา
หมวดหมู่:
พัฒนาตัวเอง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ