การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Creative Content for Infographic)

Key highlights  เจาะลึก Infographic ที่ดีเป็นอย่าง […]

Key highlights 

  • เจาะลึก Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร 
  • ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร 
  • นำเสนอในแบบ Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์ 
  • เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ 

 

 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 

(Creative Content for Infographic)

 

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด + สร้าง Infographic ที่จะทำให้เข้าถึงแก่นของการสร้างชิ้นงาน เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ Infographic ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาทำให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ Infographic ได้ จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

· นักการตลาดหรือนักประชาสัมพันธ์ ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการประชาสัมพันธ์

· นักศึกษาหรือนักวิจัย ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการนำเสนอผลงานการศึกษาหรือวิจัย

· ผู้ที่สนใจออกแบบ Infographic นักออกแบบด้านกราฟิก

· ผู้จัดทำ Content ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซด์

· ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการสร้างสื่อที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

· ได้เรียนรู้การแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพสำหรับการสร้างสื่อในรูปแบบ Poster

· ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสื่อในรูปแบบ Poster ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

· ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

· สามารถจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster ได้

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

· นายทินกร พรมดีมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Creative Content for Infographic)

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Creative Content for Infographic)
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : แนะนำวิทยากรและนำบทเรียน
5.34 นาที
2
chapter 2.1 : ความสำคัญและพลังของการคิดสื่อสารด้วยภาพ
6.55 นาที
3
chapter 2.2 : Infographic คืออะไร
3.22 นาที
4
chapter 2.3 : สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและหลักการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการออกแบบ Infographic
3.26 นาที
5
chapter 2.4 : การนำเอาหลักการ Infographic ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆ
3.41 นาที
6
chapter 2.5 : Storytelling ใน Infographic
4.39 นาที
7
chapter 2.6 : Layout ที่นิยมใช้ในงาน Infographic
3.55 นาที
8
chapter 2.7 : ขั้นตอนการทำสื่อ Infographic
2.2 นาที
9
chapter 3.1 : การตั้งวัตถุประสงค์และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
5.58 นาที
10
chapter 3.2 : อะไรคือประเด็นหรือใจความสำคัญ
4.49 นาที
11
chapter 3.3 : การจัดกลุ่มข้อมูลประเด็นสำคัญ
1.38 นาที
12
chapter 3.4 : การเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การเล่าเรื่อง
13.15 นาที
13
chapter 3.5 : วิธีการการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
8.48 นาที
14
chapter 3.6 : การร่างแบบคร่าวๆ ในกระดาษ
1.1 นาที
15
chapter 3.7 : การนำเสนอ Idea และปรับแก้ก่อนออกแบบจริง
1.26 นาที
16
chapter 4.1 : การใช้สีในงาน Infographic
9.30 นาที
17
chapter 4.2 : แหล่งค้นหาสีและภาพ
1.12 นาที
18
chapter 4.3 : การจัดองค์ประกอบภาพ
4.23 นาที
19
chapter 4.4 : การเลือกใช้ Font
5.54 นาที
20
chapter 5 : ไอเดียการนำหลักการต่างๆ มาใช้ในงาน Infographic
11.56 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Creative Content for Infographic)
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การสร้างสรรค์ Content Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Creative Content for Infographic)
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ