นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง

นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ  การแก้ปัญหาเรื้อรัง&nbsp […]

นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ 

การแก้ปัญหาเรื้อรัง 

Chapter 

Slide No. 

หัวข้อ 

จากนาทีที่ นาทีที่ 

Hr. : Min. : Sec. 

1 

1 – 19 

QC Story คืออะไร 

7 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา 

– ขั้นระบุหัวข้อปัญหา 

0:00:00 – 0:59:00 

0:59:00 

2 

20 – 51 

ข้อควรระวังในการกำหนดหัวข้อปัญหา 

Pareto Diagram 

Control Chart 

– ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน 

Check Sheet 

– ขั้นตั้งเป้าหมาย 

0:59:00 – 2:14:05 

1:15:05 

3 

52 – 79 

– ขั้นวิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุง 

แผนภาพก้างปลา 

แผนภาพการกระจาย 

Histogram 

2:14:05 – 3:15:50 

1:01:45 

4 

80 – End 

– ขั้นดำเนินการปรับปรุง 

ขั้นตรวจสอบผล 

– ขั้น Reflect Result 

– กรณีศึกษา 

3:15:50 – 4 :04 :50 

0:49:00 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter : 1 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
59.8 นาที
2
chapter : 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
75.22 นาที
3
chapter : 3 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
62.4 นาที
4
chapter : 4 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
49.25 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เกษตรกรชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ