กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรม […]

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

Section 1: History and evolution of industry : importance to Thailand

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า : ความสำคัญต่อประเทศไทย

Section 2: Supply chain, value chain in such industry

ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Section3: Form raw material development to finished product

พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Section 4: Technology applied in such industry for testing and controlling quality

เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ

Section 5: Trend of this industry

แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Section 6: Potential research area and topics

หัวข้อการวิจัยที่เป็นไปได้ 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

แบบผึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : EV Power Train Design
121.15 นาที
2
Chapter 2 : E-Mobility Application
29.15 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ