การจัดทำบัญชีธุรกิจ

การจัดทำบัญชีธุรกิจ Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวค […]

การจัดทำบัญชีธุรกิจ

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดการจัดทำบัญชีธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้าเพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของอยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร และเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการเพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษี

Course Outline

·       ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

·       บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี

·       การจัดทำบัญชี

·       ส่วนประกอบของงบการเงิน

·       การจัดทำงบกำไรขาดทุน

·       งบดุลและสมุดรายวันเฉพาะ

·       การวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจในการลงทุน

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การจัดทำบัญชีธุรกิจ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การจัดทำบัญชีธุรกิจ
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
1.58 นาที
2
chapter 1 : การจัดทำบัญชีธุรกิจ
6.53 นาที
3
chapter 2 : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี
6.25 นาที
4
chapter 3 : ส่วนประกอบของงบการเงิน
7.26 นาที
5
chapter 4 : การจัดทำงบกำไรขาดทุน
2.44 นาที
6
chapter 5 : งบดุลและสมุดรายวัน
6.1 นาที
7
chapter 6.1 : การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี
9.50 นาที
8
chapter 6.2 : การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี
10.16 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การจัดทำบัญชีธุรกิจ
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การจัดทำบัญชีธุรกิจ
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, อุตสาหกรรมโพลิเมอร์และยางพารา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ