จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIG […]

5,559 ผู้สมัครเรียน

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS)” รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านจริยธรรม กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่ควรคำนึงถึง ตลอดจนตัวอย่างกรณีศึกษาและประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย นิสิต นักศึกษาที่ดำเนินงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ มีความตระหนักรู้ในการทำวิจัยอย่างมีจริยธรรม และนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในทางที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมายและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน โดยทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้ การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพลังอำนาจของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : Artificial Intelligence, AI, AI Ethics, Responsible AI, Trustworthy AI, จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์, ปัญญาประดิษฐ์, จริยธรรม

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ

 

 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS)
1 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS - EP01
18.36 นาที
2
Chapter : ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS - EP02
22.55 นาที
3
Chapter : ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS - EP03
15.43 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS)
1 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, พัฒนาตัวเอง, มาตรฐานและจริยธรรม, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่, นักสารสนเทศทางการแพทย์, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, วิศวกรหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักบริหารธุรกิจ 4.0, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ