แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

หลักสูตร “แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับย […]

1 ผู้สมัครเรียน

หลักสูตรแบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
Battery for Electric Vehicle 
 

Key Highlights: 

 • เข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ สำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า 

 • ได้รู้จักวัสดุและชิ้นส่วนในแพ็กแบตเตอรี่ที่สามารถในประเทศไทย  

 • สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 

 • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ยานยนต์สมัยใหม่จึงเน้นการผลิตยานยนต์ที่ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก และมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต และเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยละคงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนไว้  
          แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและอย่างน้อยอีกสิบปีข้างหน้า ประกอบกับราคาส่วนใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นราคาของแบตเตอรี่เป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตแพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายในประเทศ การพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทย 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทยสำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถเข้าใจการทำงานร่วมกับระบบอื่นที่ใช้รถยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนได้ 

 1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ รวมถึงระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็ก ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน 

 1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์ 

 1. ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. หรือผู้ประกอบการผลิตโซลาร์เซลล์ หรืออื่นๆ 

 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น อู่ซ่อมและดัดแปลงรถ  

 1. คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ  

 

ระยะเวลาหลักสูตร 

      ระยะเวลา 1 วัน  

โครงสร้างหลักสูตร 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวม 6 ชั่วโมง/1 วันทำการ ดังนี้ 

 

หัวข้อ 

ชั่วโมง 

ครั้ง (วัน) 

บรรยาย และกรณีศึกษา  

6 

1 วันทำการ 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 1. แพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

 1. การหาขนาดของยานยนต์ไฟฟ้าและการคำนวณกำลัง 

 1. ภาพรวม คุณสมบัติ และ การเลือกแบตเตอรี่ 

 1. การประกอบแพ็กแบตเตอรี่ 

 1. ระบบความปลอดภัยสำหรับแพ็กแบตเตอรี่ 

 1. ระบบระบายความร้อนแพ็กแบตเตอรี่เบื้องต้น 

 

 

วิทยากรประจำหลักสูตร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงาน: แพ็กแบตเตอรี่ 

 1.  ค่าลงทะเบียน 

 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
 

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ) Email: npd@nstda.or.th 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : แพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
20.53 นาที
2
Chapter 2 : การหาขนาดของยานยนต์ไฟฟ้าและการคำนวณกำลัง
14.12 นาที
3
Chapter 3 : ภาพรวมคุณสมบัติและการเลือกแบตเตอรี่
32.2 นาที
4
Chapter 4 : การประกอบแพ็กแบตเตอรี่
32.28 นาที
5
Chapter 5 : ระบบความปลอดภัยสำหรับแพ็กแบตเตอรี่
35.01 นาที
6
Chapter 6 : ระบบระบายความร้อนแพ็กแบตเตอรี่เบื้องต้น
19.38 นาที
7
Chapter 7 : แนวความคิดการดัดแปลงโดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานจากเครื่องยนต์เดิม
12.5 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ