ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องก […]

248 ผู้สมัครเรียน

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คำอธิบายบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” ซึ่งได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเภทผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรวิจัย ได้เรียนรู้ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และป้องกันการประพฤติมิชอบในการวิจัย

กิจกรรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งจะสามารถทำแบบทดสอบได้หลังจากชมคลิปจบแล้วเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และทำแบบทดสอบถูก 80% ขึ้นไป (12 ข้อ) จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ)

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

แบบฝึดหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
15 คำถาม

บทเรียน

1
Lessons : ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
17.17 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-test : ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
15 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, โลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ, นาโนเทคโนโลยี, การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, มาตรฐานและจริยธรรม, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เกษตรกรชำนาญการ, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร, นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่, นักสารสนเทศทางการแพทย์, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, วิศวกรหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, นักบริหารธุรกิจ 4.0, วิศวกรระบบราง, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ