ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านระบบราง (Introduction to Rail […]

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านระบบราง (Introduction to Railway System)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

—————————————————————————————————————————————

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางระบบ Online Learning (e-Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา

2. วัตถุประสงค์

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านระบบราง (Introduction to Railway System) เพื่อบูรณาการความรู้ ด้านระบบราง 4 ด้านหลัก คือ ด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ด้านงานโยธาและทางรถไฟ (Civil Track Work) ด้านระบบควบคุมการเดินรถ (Train Control) และด้านการบริหารจัดการเดินรถ (Train Operation and Management) ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละด้าน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น

 

3. Course Outline

Section 1: รถไฟประเภทต่างๆ

Section 2: ส่วนประกอบของรถไฟ Train Configuration

Section 3: ส่วนประกอบ Station และ Depot

หัวข้อ Depot Workshop Equipment

หัวข้อ การบริหารงานสถานีรถไฟฟ้า

หัวข้อ เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า (Train Operator)

Section 4: ส่วนประกอบ Civil Work

Section 5: ส่วนประกอบ Track & Turnout

Section 6: ส่วนประกอบ Signaling

Section 7: ส่วนประกอบ Electrification 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
10 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
57.57 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ