การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์

หลักสูตร การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content […]

หลักสูตร การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

ภายใต้ภารกิจดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing, ช่องทางการขายในโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสขายผ่านสื่อออนไลน์ ได้มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

Course Outline

Section 1: พื้นฐานหลักคิดเข้าการทำการตลาดออนไลน์แบบองค์รวมและต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

Section 2: แล้วเราจะโพสต์อะไรให้ได้ประสิทธิภาพ

· Branding

· Content

· Tools

Section 3: วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

Section 4: 20 เทคนิคการตลาดเข้าถึงลูกค้าแห่งปี 2023

Section 5: Business Model Canvas  

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์
10 คำถาม

บทเรียน

1
Digital Marketing 1
64.10 นาที
2
Digital Marketing 2
49.15 นาที
3
Digital Marketing 3
58.30 นาที
4
Digital Marketing 4
46.57 นาที
5
Digital Marketing 5
15.38 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล (Digital Content Creation) อย่างมีกลยุทธ์
หมวดหมู่:
การตลาด, พัฒนาตัวเอง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, นักบริหารธุรกิจ 4.0, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ