ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ

ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ (Rail […]

ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง

หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ (Railway Electrification System)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

—————————————————————————————————————————-

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางระบบ Online Learning (e-Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา

2. วัตถุประสงค์

ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ (Railway Electrification System) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนรถไฟและระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟ โดยเป็นการเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ระบบสำหรับการจ่ายไฟให้กับรถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนขบวนรถ แบ่งการจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ประเภท คือ ระบบไฟฟ้าแบบสายส่งเหนือหัว (Overhead Catenary) มีใช้ใน Airport Rail Link และระบบไฟฟ้าแบบใช้รางที่สาม ( Third Rail ) BTS, MRT (สายมีม่วง, สายสีน้ำเงินใต้ดิน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ ระบบการจ่ายไฟฟ้าให้แก่รถไฟฟ้า ระบบการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ ระบบความปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าและให้สามารถเดินรถไฟฟ้าได้โดยไม่เกิดเหตุขัดข้องใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น

3. Course Outline

Chapter 1: Overview of Railway Traction System

Chapter 2: Overview of Railway Electrification System

Chapter 3: DC Electrification System

Chapter 4: AC Electrification System 

เนื่องจากเนื้อหาในเอกสารบรรยายมีบางส่วนเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ
15 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : Overview of Railway Traction System
85.5 นาที
2
Chapter 2 : Overview of Railway Electrification System
50.48 นาที
3
Chapter 3 : DC Electrification System
32.51 นาที
4
Chapter 4 : AC Electrification System
51.42 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบไฟฟ้าของรถไฟ
15 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ