ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)

หลักสูตร ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  Key Highligh […]

หลักสูตร ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

Key Highlights: 

 • เข้าใจเทคโนโลยีหลักทั้งหมด และแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า 

 • ได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีกับยานยนต์ไฟฟ้าของจริง 

 • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ยานยนต์สมัยใหม่จึงเน้นการผลิตยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก และมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต และเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยละคงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนไว้  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ(ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาหลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน (Mastering EV  Technologies in 2 Days) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องของยานยนต์ไฟฟ้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม 

 1. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยต์ไฟฟ้า และแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับตัวและปรับการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ 

 1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละเทคโนโลยีหลัก 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน 

 1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ 

 1. ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. หรือผู้ประกอบการผลิตโซลาร์เซลล์ หรืออื่นๆ 

 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น อู่ซ่อมและดัดแปลงรถ  

 1. คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ  

  

เนื้อหาหลักสูตร 

 1. ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

 1. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (Motor and Drive) 

 1. แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

 1. ระบบประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Charging System) 

 1. โครงสร้างน้ำหนักเบาและการประกอบ (Light Weight Technology & Integration Design) 

 1. การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า (Styling and Design) 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ภาพรวมเทคโนโลยี EV

แบบฝุึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
11 คำถาม

บทเรียน

1
Part 1 - ภาพรวมเทคโนโลยี EV
107.44 นาที
2
Part 2 - ภาพรวมเทคโนโลยี EV
52 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ